డీఎస్సీ

50 రోజుల డియస్‌సి స్టడీ మెటిరియల్ S.G.T & S.A

  యూనిట్-1 ః విద్యా చారిత్రాత్మక అంశాలు (స్కూల్ అసిస్టెంట్స్) 1. వేదాలు అనగా? ( ) 1. జ్ఞానం 2. భాష్యం 3. వినోదం 4. విజ్ఞానం 2. భారతదేశంలో వేదకాలం నాటి విద్య ప్రధాన లక్ష్యం? ( ) 1. ఆధ్యాత్మిక విషయంలో మోక్షం కలుగచేయడం  2. భౌతిక విషయంలో సంపన్న తను కలుగజేయడం 3. పై రెండూ 4. పైవి...

:: ఉపాధ్యాయ కొలువుతో... ఉన్నతమైన కెరీర్! ::.

  :: ఉపాధ్యాయ కొలువుతో... ఉన్నతమైన కెరీర్! ::.     సమాజంలో ఉపాధ్యాయులంటే ఎనలేని గౌరవం. అందుకే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ.. అంటూ తల్లిదండ్రుల...